1-کتاب راهنمای کشوری نظام مراقبتهای عفونت بیمارستانی، وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، 1386 ( فصل4 : پیشگیری از عفونتهای و بیمارستانی از صفحه 73 تا 163 و فصل:7 تزریقات ایمن از صفحه 244 تا 256)

2-دستورالعمل احیا ء قلبی- ریوی2015

3- اعتباربخشی نسل سوم