1-کتاب کمک بهیاری  تالیف:سازمان نظام پرستاری، گرد آورندگان : شمس الدین شمسی و همکاران،1392، (فصل 3: پذیرش ، انتقال و ترخیص از صفحه 39 تا 44 ، فصل 7 : حرکت دادن و تغییر وضعیت بیمار از صفحه 107 تا 141 ، فصل9: اصول مراقبتهای پایه از صفحه 155 تا 209 ،فصل10: جمع آوری و انتقال نمونه های آزمایشگاهی از صفحه 211 تا 221 )