1-راهنمای کشوری ارایه خدمات مامایی و زایمان (بازنگری دوم) وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ،  1391، فصل پیش از بارداری و بارداری :

( صفحات 37-23  و  صفحات 47-42 و  صفحات 55-50  و  صفحات 84-60  صفحات 132- 122)

2-دستورالعمل 22 کشوری (غربالگری و تشخیص در دیابت بارداری )

3-دستورالعمل احیا ء قلبی- ریوی2015

4-دستورالعمل احیا ء قلبی- ریوی نوزادان2015

5-اعتباربخشی نسل سوم