1-راهنمای کشوری ارایه خدمات مامایی و زایمان (بازنگری دوم) وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ،  1391،

(فصل زایمان : اداره زایمان طبیعی و پس از زایمان از صفحه 135 تا 207 )

2-دستورالعمل 22 کشوری (غربالگری  وتشخیص در دیابت بارداری )

3-دستورالعمل احیا ء قلبی- ریوی2015

4-دستورالعمل احیا ء قلبی- ریوی نوزادان2015

5- اعتباربخشی نسل سوم