1- درسنامه پرستاری داخلی و جراحی جلد 3، مفاهیم و چالشهای مراقبت از بیمار،  برونر و سودارث 2014، ویراست سیزدهم، ترجمه مصطفی شوکتی احمد آباد و همکاران (فصل 14 : شوک و سندرم اختلال عملکرد اندامهای متعدد از صفحه 11 تا 146)

2-جزوه تریاژ ESI

3-دستورالعمل احیا ء قلبی- ریوی2015

4-دستورالعمل احیاء نوزادان 2015

5-اعتباربخشی نسل سوم