1- اصول بیهوشی میلر 2018، با مقدمه دکتر علی دباغ و مترجمین: دکتر جواد صادقی و همکاران.انتشارات آرتین طب،1396

( فصل 9: مخدرها از صفحه 152 تا 169، فصل 34: اطفال و فصل35: بیماران سالمنداز صفحه 692 تا 738 ، فصل 40 : مدیریت درد در دوره پری اپراتیو از صفحه 808 تا 823، فصل 42: بیهوشی در تروما از صفحه 847 تا 873)

2-دستورالعمل احیا ء قلبی- ریوی2015

3-دستورالعمل احیا ء قلبی- ریوی نوزادان2015

4-اعتباربخشی نسل سوم