1-کتاب  پرستار و دیالیز،  چاپ وزارت بهداشت ، درمان ، آموزش پزشکی  ، معاونت سلامت ، اداره پیوند و بیماریهای خاص 1388، چاپ سها، ( مبحث  انواع صافی و نحوه انتخاب صافی از صفحه 51 تا 61،  مبحث  انواع دستیابی عروقی و مراقبتهای آن از صفحه 63 تا 80 ، مبحث  آنتی کواگولاسیون از صفحه 97 تا 107، مبحث عوارض حین دیالیز  از صفحه 121 تا 135، مبحث مراقبتهای پرستاری حین دیالیز  از صفحه 137 تا 148 ، مبحث تغذیه و دیالیز  از صفحه 179 تا 191، مبحث دیالیز داروها از صفحه 193 تا 215 )

2-دستورالعمل احیا ء قلبی- ریوی2015

3- اعتباربخشی نسل سوم