1-راهنمای استریلیزاسیون در بیمارستانها ومراکز دولتی ،ترجمه مهندس حمید زارع ، چاپ 93، انتشارات جامعه نگر ( فصل 1: کارکنان و مناطق فیزیکی بخش استریلیزاسیون، فصل 2: وسایل حفاظت فردی ، فصل 3: پاکسازی ابزار ، فصل 4: آماده سازی و بسته بندی وسایل و ابزار ، فصل 5: معیار های انتخاب سیستم بسته بندی ، فصل 8: استریلیزاسیون  از صفحه 1 تا 95، فصل 11: راهنمای روشهای کنترل و فرایند استریلیزاسیون از صفحه 107 تا 119 )

2-دستورالعمل احیا ء قلبی- ریوی2015

3- اعتباربخشی نسل سوم