1-درسنامه پرستاری داخلی و جراحی جلد 4، اتاق عمل،  برونر و سودارث 2014، ویراست سیزدهم، ترجمه آلیس خاچیان (فصل 19: مراقبتهای پرستاری بعد از عمل جراحی از صفحه 55 تا 84)

2-کتاب اصول مراقبتهای ویژه در,CCU, ICU دیالیز،1392  ، تالیف ملاحت نیکروان مفرد و حسین شیری ،چاپ ششم،(فصل 13: اختلالات اسید و باز  و فصل 14 : روشهای اکسیژن درمانی از صفحه 224 تا 244 ، فصل 16 : راههای هوایی مصنوعی و فصل 17: تهویه مکانیکی یا مصنوعی از صفحه 259تا308)

3-دستورالعمل احیا ء قلبی- ریوی2015

4-دستورالعمل احیا ء قلبی- ریوی نوزادان2015

5-اعتباربخشی نسل سوم