1-اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب تالیف: لیلا ساداتی ، احسان گلچینی، چاپ دوم ، 1392( فصل 2: آرایش اتاق عمل و چیدمان وسایل آن از صفحه 21 تا 25، فصل 5 طریقه دادن وسایل به جراح و کمک جراح، فصل6: مراحل کلی انجام جراحی، فصل 7: روشهای بستن زخم از صفحه 75 تا 114)

2-اصول و فنون عملکرد فرد سیار سیرکولر، تالیف: لیلا ساداتی ، احسان گلچینی، چاپ سوم،1393، ( فصل 1: پرستار سیر کولر از صفحه 9 تا 12، فصل 6:لوله گذاری مجرای ادراری و گوارشی، فصل 7: زخم و جراحی و شمارش، فصل 8: آماده کردن پوست ناحیه جراحی،  فصل9: آماده سازی میز جراحی توسط پرستار سیر کولر،فصل 10: مراقبت از نمونه ها در اتاق عمل از صفحه 75 تا 124 )

3-دستورالعمل احیا ء قلبی- ریوی2015

4-دستورالعمل احیا ء قلبی- ریوی نوزادان2015

5-اعتباربخشی نسل سوم