1-مراقبتهای تخصصی نوزادان (برنامه آموزشی پیوسته پری ناتال )،  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 1391،انتشارات ایده پردازان فن و هنر.( فصل اول: بخش مشاهده ها و پایش علائم حیاتی .آزمایشها و نتیجه ها از صفحه 22 تا 47 ، فصل 5: فشار مثبت مداوم راههای هوایی از صفحه 143 تا 155  فصل 7:درمان با سورفکتانت  و فصل8: مراقبت مستمر از نوزادان در معرض خطر از صفحه 187 تا 248)

2-دستورالعمل احیا ء قلبی- ریوی نوزادان2015

3- اعتباربخشی نسل سوم