1-درسنامه پرستاری کودکان ویلی و ونگ ، 2011 ، سونیاآرزومانیانس،ترجمه مهناز شوقی ، 1390،  ویراست نهم ،  انتشارات جامع نگر( فصل 15: اختلالات آب و الکترولیت ها  از صفحه 685 تا 728،  فصل 17: اختلالات تنفسی و  فصل18: اختلالات سیستم گوارش از صفحه 749 تا 826 ،فصل 21: اختلالات سیستم عصبی از صفحه 913 تا 952)

2-دستورالعمل احیاء قلبی ریوی کودکان2015

3-اعتباربخشی نسل سوم