1- جزوه کلاس مراقبتهای پرستاری در بیماریهای قلبی

( آریتمی های قلبی و داروهای ضد آریتمی )

2-دستورالعمل احیا ء قلبی- ریوی2015

3- اعتباربخشی نسل سوم