1-کتاب اصول مراقبتهای ویژه در,CCU, ICU دیالیز،1392  ، تالیف ملاحت نیکروان مفرد و حسین شیری ،چاپ ششم،(فصل 13: اختلالات اسید و باز  و  فصل 14 : روشهای اکسیژن درمانی  از صفحه 224 تا 244، فصل 16 : راههای هوایی مصنوعی ، فصل 17: تهویه مکانیکی یا مصنوعی ، فصل 18: جدا سازی بیمار از ونتیلاتور ، فصل 19: مراقبت از بیمار تحت تهویه  مصنوعی ، فصل 20 : فیزیوتراپی تنفسی  از صفحه 259 تا 339)

2-دستورالعمل احیا ء قلبی- ریوی2015

3- اعتباربخشی نسل سوم