1-پرستاری و  بهداشت مادران و نوزادان، دکتر میترا ذوالفقاری و احمد علی اسدی نوقابی، نشر بشری ، 1393،  ویرایش چهارم (فصل7: مراقبتهای دوران بارداری از صفحه 75 تا 85، فصل 13: نوزاد طبیعی از صفحه 161 تا 175، فصل23: اعمال جراحی و مامایی در زایمان و فصل24: اورژانس های ماماییاز صفحه 269 تا 279، فصل 28: صدمات وارده به مادر در حین زایمان  و فصل 29: صدمات وارده به نوزاد  وآسیب های زایمانی  از صفحه 301 تا310)

2- راهنمای کشوری ارایه خدمات مامایی و زایمان (بازنگری دوم) وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ،  1391 ( بخش پیش از بارداری و بارداری :  مبحث مراقبتهای ویژه بارداری در پره اکلامپسی و پره اکلامپسی شدید و اکلامپسی و HELLP  از صفحه 42 تا 47 ، بخش زایمان : مبحث خونریزی بلافاصله پس از زایمان از صفحه 189 تا 191)

3-دستورالعمل احیا ء قلبی- ریوی2015

4-دستورالعمل احیاء نوزادان 2015

5- اعتباربخشی نسل سوم