1-درسنامه پرستاری داخلی و جراحی جلد 16، مغز واعصاب،  برونر و سودارث 2014، ویراست سیزدهم، ترجمه زهرا مشتاق ( فصل68: مراقبت از بیماران دچار آسیبهای عصبی از صفحه 143 تا 192 و فصل 70: مراقبت از بیماران مبتلا به اختلالات انکولوژیک و اختلالات دژنراتیو عصبی از صفحه 237 تا 283

2-دستورالعمل احیا ء قلبی- ریوی2015

3- اعتباربخشی نسل سوم